Сигурността в нашето ежедневие

Човек в своето битие в голяма степен жизнено се нуждае от сигурност, която играе съществена роля в живота му. Сигурността е доминираща категория за определяне на психическо здраве, без което е невъзможно осъществяването на жизнените дейности на индивида.

Живеем в един глобален, динамичен и преди всичко несигурен свят. Наличието на криза, безработица и обедняване на населението винаги водят до увеличаване на криминалните прояви, като особено място сред тях заемат кражбите. Около 3000 обира на жилища са регистрирани за 2010 г. в София и района. Необходимо е да се отчете и, че много хората по различни причини не уведомяват полицията за случилото се. Това предполага, че цифрата на влизането с взлом определено е по-голяма.

Освен това не може да се пропусне и значителните по брой престъпления извършвани в търговски обекти, офиси, складове, банкови институции.

Тази картина не е само в нашата страна. По един банков обир се извършва средно на всеки час и половина в държавите от Европейския съюз, показват официални данни на Европейската федерация на банките. Около 6 000 банки годишно стават обект на грабежи в ЕС. В Европа се притесняват, че при кражбите от банки все по-често се прибягва до екстремно насилие. Това като тенденция до скоро не съществуваше в България, но неофициалните данни за изминалата 2010 г. водят до извода, че рязко се е променило съотношението между взломните кражби и въоръжените обири.

Има ли някакъв начин да се ограничи тази тенденция и да се увеличи процента на неуспешни опити за кражби? Тези въпроси определено вълнуват почти всеки. Отговорът не е едностранен и не може да бъде дадена гаранция, че съществува средство или система която ще възпре напълно криминалния контингент. Той се корени и в онази максима, в която се казва, че всяко нещо съградено от човека винаги намира свой антипод измислен от друг. Въпреки това, че абсолютна гаранция не съществува, на пазара се предлагат множество  продукти и услуги за изграждане на системи за физическа защита за възпрепятстване на престъпленията.

В ежедневието си постоянно се сблъскваме с многобройните иноватизационни новости в сферата на сигурността, които включват най-новите hi-tech технологии. Сигнално-охранителни системи, видео наблюдение, умни сгради и автомобили, мобилна видео връзка, GPS проследяване, интегрираните системи за контрол на достъпа, електронни средства срещу кражба – списъкът е дълъг. Иновациите в тази област продължават да се появяват лавинообразно и цените, срещу които може да се търси сигурност за дома, офиса, търговския обект, склада, финансовите институции, държавните и обществени сгради вече достигат суми от десетки хиляди левове.

Въпреки изместването на така наречените „средства за физическа сигурност“ от нови технологии напоследък експертите все по-често изтъкват, че сигурността следва да бъде комплексна. Именно поради това при оценката на риска всички елементи, влияещи върху степента на защита имат определено място в общата система. Наличието на възможности за заглушаване на сигналите излъчвани от СОТ, изолиране на видео наблюдението или неутрализиране на охраната, доказано от регистрираните случаи на дръзки обири, дава основание за твърдението, че времето на „старите“ средства все още не е отминало.

Предназначението на тези продукти, съчетано със съвременните системи за охрана е да не се допусне или максимално да се затрудни проникването с взлом в сградите, ограничаване на достъпа до ценни предмети, пари, информация и защита на хората. Не бива да се отминава факта, че тези средства предпазват и от прояви на вандализъм, природни стихии, аварии, пожар и терористични актове и също осигуряват определена безопасност на хората.

Ще разгледаме част от средствата, осигуряващи физическа сигурност на обектите. В тази категория са включени входните врати, прозорците, щорите, капаците, защитното остъкляване и хранилищата за ценности.
Входните врати.

Наричат ги лицето на една сграда. Напоследък при тяхното производство се съчетават съвременните технологии с използването на традиционни материали. Темата обаче засяга само тези, които осигуряват  устойчивост срещу взлом и куршуми или популярно наречените „блиндирани врати“. Техните качества, осигуряващи защитата им срещу отваряне, разбиване и пробиване, се базират на използваните конструкция и материали. Крилата на тези врати представляват оребрена стоманена рамка. Особено място в нея заема и допълнително монтираната защита на затварящия механизъм и ключалките. Така образуваната скара се запълва с подходящи материали, осигуряващи допълнителна защита срещу оръжие, огън, звук и топлина.  Крилото се закрепва стабилно към усилена метална каса чрез панти и затварящи щифтове (активни и пасивни).

Прозорци, защитни капаци и щори
Конструкцията, използваните материали и технологията за изработване на крилата и рамките на прозорците, капаците и щорите е сходна с тази на вратите. Тук тя следва да бъде оптимална, съчетаваща максимална здравина в ограничени размери и тегло. Комбинират се материали като стомана, алуминий и PVC. Използват се усилени части на обкова и заключване на затварящи механизми.

За всички продукти съществуват допълнителни изисквания към техните каси. Те следва да осигуряват степен на защита най-малко равна с тази на крилото и да бъдат стабилно закрепени към отворите на стените. Разбира се преди да се заявят и монтират тези продукти е нужно да се провери от какво са изградени стените. Защото колкото и парадоксално да звучи има случай за искане монтаж на врата, притежаваща една от най-високите степени за защита, на стена изградена от пенобетон.

Обковът (заключващи механизми, ключалки, панти и дръжки) към указаните продукти  следва да отговарят на определени изисквания, които гарантират общата устойчивост на продукта.

Защитни стъкла
Защитното стъкло има висока степен на устойчивост на взлом и куршуми и осигурява максимална защита на сградите и хората в тях. Разработването на защитно остъкляване премахна дискомфорта от липсата на естествена светлина в помещенията при спуснати плътни капаци и щори, както и не винаги лице приятната гледка на монтираната решетка. Най-новата технологията за остъкляване се базира на използване многопластовото стъкло съчетано с ламинатно фолио. Тези стъкла се използват и при опазването от кражба на ценни предмети в музеите, защитата на касовите гишета във финансовите институции и човека зад тях от прострелване със стрелково оръжие.

Пластовото стъкло се произвежда чрез свързване на два или повече слоя обикновено прозрачно стъкло и защитно фолио, най-често поливинил бутарил (PVB). Няколко от основните предимства на продукта е, че слоя фолио задържа пластовете стъкло, свързани дори след счупването им, и високата му якост предотвратява начупването на стъклото на големи остри парчета, което е гаранция освен за взломо устойчивост и куршумо устойчивост така и за безопасност.

Защитните стъкла имат още една положителна страна. Те предлагат степен на защита на обитателите при инциденти. При случайно падане на човек върху остъкляването, фолиото осигурява равномерно поемане на удара и не допуска пробив на стъклото, а при неговото напукване не се отделят остри и опасни фрагменти.

На пазара се предлага и защитно фолио, което се залепва върху вътрешната плоскост на вече съществуващото остъкляване. Този начин на укрепване определено стабилизира стъклото, води до значително по-трудното му разбиване и преди всичко осигурява безопасност поради липса на стъклени отсколки в помещението при неговото разрушаване. Слабост, която се допуска в този случай е, че слоя фолио не покрива краищата на стъклопакета и не се укрепва в рамката на крилото. Така при силен удар може по-лесно да се отдели цялото стъкло от рамката. Като цяло прозорецът със стъклото не отговарят на завишените изисквания поради факта, че рамката и касата на прозореца не са с необходимите качества и не ограничават опитите за проникване с взлом.

Хранилища за ценности
Почти няма офис или търговски обект, в който да липсва металния сейф (свободно стоящ или вграден) . Той е най-разпространеният представител на групата средства за защита наричана – хранилища за ценности. Тук, освен него, влизат АТМ сейфовете, съхраняващи парите в банкоматите, трезорните помещения (масивни и модулни), трезорните врати и депозитните системи.
Тези продукти се монтират в сградите, а някои от тях като АТМ сейфовете и депозитните системи и на техните фасади. Предназначението им е да осигурят съответната степен на защита на ценности, пари в брой или информационни носители, както от взлом, така и от въздействието на пожар или друго стихийно бедствие.

При тях съществуват допълнителни изисквания към вгражданите ключалки, а при свободно стоящите сейфове и депозитни системи и за стабилното им закрепване (анкериране) към стените или пода на помещенията/сградите.

Изисквания към продуктите за физическа защита
Специфични изисквания на които следва да отговарят изброените продукти и степените осигуряващи определени нива на защита са регламентирани в европейски норми, приети като български държавни стандарти.
За врати, прозорци, капаци и щори това е стандарт БДС ЕNV 1627. Той посочва шест класа на съпротивление (от 1-ви до 6-ти) срещу взлом, като първият клас е с най-малка степен на защита, а шестият с най-високата. Тези класове се определят на основание показаните резултати при три вида изпитвания регламентирани в съответните стандарти БДС ENV 1628 – статично (натиск), БДС ENV 1629 – динамично (удар) и БДС ENV 1630 – ръчно  (с използване на инструменти). Освен това в тези продукти следва да бъде вграден обков с доказани качества, осигуряващи дадения клас посочени в стандарти като БДС EN 1303 – за секретните патрони на ключалки, БДС EN 12209 за механични ключалки и БДС EN 1906 за дръжки.

Друг стандарт за тези изделия е БДС EN 1522, който определя седем класа (от FB1 до FB7) за устойчивост срещу куршуми на стрелково оръжие. Класовете се определят в зависимост от калибъра и вида на използваното оръжие, като се започне с най-лекото оръжие- малокалибрена пушка, пистолет и се достигне до големокалибрена пушка.

Изискванията за защитните стъкла се регламентират в БДС EN 356. Посочени са осем класа (от Р1А до Р8А) за устойчивост срещу ръчна атака. Изпитванията се извършват с нанасяне удари върху стъклото със стоманена сфера или брадва. Вторият стандарт за стъклата е БДС EN 1063 с който се регламентират седем класа на защита от куршум (от BR1 до BR7). При изпитването на стъклата се използват същото оръжие и боеприпаси, както при вратите. Тук в обозначението се използват символите S и NS, означаващи съответното наличие или липса на отсколки зад стъклото. Когато се оценява комплексно остъклена врата или прозорец се изисква вложеното стъкло да покрива напълно степента на защита на цялото изделие.

За хранилищата за ценности стандартите са няколко и посочват тяхната степен на съпротивление на взлом. Стандартът БДС EN 14450 за сейфове покрива най-ниските класове за защита, обозначени с S1 и S2. Основният стандарт за хранилищата за ценности е БДС EN 1143-1. В него се регламентират съответните степени на защита за сейфове, АТМ сейфове, трезорни помещения и трезорни врати. Втората част на този стандарт БДС EN 1143-2 определя нивата на защита на депозитните системи.  Освен класификацията на тези продукти стандартите регламентират и начина за изпитване. Методът е с използването на набор от инструменти да се достигне частичен и/или пълен достъп до съдържанието на хранилището. В зависимост от времето, за което е направен отвора и категорията на използваните инструменти се изчислява неговата степен на съпротивление. Тя се обозначавана с 0 (минималната) или римска цифра от I до XIII (максималната). За депозитните системи допълнително към това обозначение се изписват буквите D (дневен) и N (нощен).

Стандартите регламентират и начина за изпитване и класификацията на продуктите на устойчивост на взлом след използване на взрив (обозначава се с индекс EX) и използване на инструменти с диамантени остриета (обозначават се с индекс CD).

Отделно бравите вграждани във вратите на хранилищата следва да притежават степен на защита съгласно стандарт БДС ЕN 1300, а анкерното закрепване на сейфове и депозитни системи се изпитва за устойчивост чрез прилагане сила на опън/натиск.

Необходимо е да се знае, че върху всеки продукт (хранилище за ценности), който отговаря на посочените стандарти следва да бъде монтирана маркировъчна табелка, върху която е нанесен номера на стандарта и степента на съпротивление на взлом.

За въвеждане на изискванията на тези стандарти в страната ни съществуват редица подзаконови документи, като Наредба № I-171 от 2 юли 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции издадена от МВР и БНБ и Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация, приета от ДКСИ с Протокол № 165-І/30.06.2004г

Прави впечатление, че изискванията към продуктите за физическа защита посочени в стандартите се прилагат само в някои по-специфични сфери на дейност – като банковата и тази касаеща класифицираната информация, а в останалите области те не са застъпени и не са отразени. В съществуващите европейски документи регламентиращи изискванията към планирането и построяването на сградите, указващи различни методи и мерки за превантивна дейност срещу престъпленията за зависимост от резултатите на анализа на риска, се определят класове за тяхната сигурност. За всеки клас се препоръчва използването на дадено средство за физическа защита, отговарящо на ниво на сигурност посочено в коментираните стандарти. Такива документи са CEN/TS 14383-3, който посочва изискванията за предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране на жилищни сгради; CEN/TS 14383-4 за магазини и обществени сгради (офиси), CEN/TS 14383- 5 за горивозарядни станции и др. Въпреки, че като член на Европейския съюз България е приела тези документи (същите са включени в каталога на БИС) в българските подзаконови документи, които касаят строежите, конкретно Наредба № 7/08.07.1998 г на МРРБ за системите за физическа защита на строежите се указват категории на обектите, но никъде няма отразени конкретни изисквания към техните елементи, отговарящи на дадената категория.

Оценяване на продуктите
Как да бъдем сигурни, че предлаганият ни продукт притежава необходимата степен на защита и кой може да ни даде гаранция за неговото качество? Доказателство може да бъде единствено оценяване на съответствието, т.е. доказване чрез изпитване, контрол и оценка, че определените изисквания, заложени в нормативно-технически документ (стандарт), за даден продукт, са изпълнени.

Съществуват три нива за оценяване на съответствието в зависимост от това кой го извършва:
– Оценката се извършва от „Първа страна“ – лицето, което представя продукта. Това е производителят, който чрез писмен документ – декларация гарантира качеството на продукцията си;
– Оценката се извършва от „Втора страна“ – лицето, което ще използва продукта. Оценката на съответствието тук е насочена  към проверката до каква степен декларацията, дадена от производителя, отговаря на истината;
– Третата степен и определено най-сигурна е оценката извършена от „трета страна“, независима от производител и потребител – така наречения орган по оценяване на съответствието. Той на базата на извършената оценка издава сертификат за конкретния продукт. Тази дейност се нарича сертификация и в преобладаващите случаи не представлява едноактно действие. След издаване на сертификат за продукта продължава дейността с извършване на по следващи оценки (надзор). Те имат за цел непрекъснат контрол над продукта и неговият производител и недопускане несъответствие с доказаните показатели. Организацията, която извършва тази дейност се нарича орган по сертификация на продукти. Изискванията на които следва да отговаря подобна структура са регламентирани в БДС EN 45011 (ISO/IEC Guide 65).

Какво гарантира, че съответния орган е достатъчно компетентен и независим за извършване на съответната дейност и отговаря на изискванията на посочения по горе документ? Доказателство за това е наличието на акредитация, дадена му от съответния национален акредитиращ орган. За България този орган е определен от Закона за акредитация и е ИА „Българска служба за акредитации” (БСА).

В България единственият акредитиран орган за сертификация на продукти за физическа защита е направление „Оценяване” към ТЕХНОТЕСТ.  Той притежава издаден сертификат от ИА „БСА” Рег. No 4 ОСП. В декларирания му обхват са включени продуктите сейфове, трезорни помещения, трезорни врати, депозитни системи, пешеходни врати, прозорци, капаци, щори и защитни стъкла.

Подизпълнители на органа за сертификацията на средствата за физическа защита са изпитателните лаборатории на направление „Изпитвания” – ТЕХНОТЕСТ,  Института по отбрана – МО и „Минпроект” ЕАД.
Тези лаборатории са уникални поради факта, че единствени в страната ни притежават стендово оборудване и извършват изпитвания по изискванията на цитираните стандарти.

На какви изисквания следва да отговарят продуктите и каква е процедурата, по която дадени производители могат да получат сертификат за техните изделия?

Основните изисквания са две:
– резултатите от извършените изпитвания на образци от продукта да показват, че той отговаря на един от посочените по-горе стандарти;
– условията на производство на съответния производител да отговарят на необходимите критерии заложени в процедурата на органа.

Достъп до услугата за сертификация имат всички производители на продукти за физическа защита, които изпълняват изискванията, независимо от притежаваните производствени мощности и брой на персонала.

Редът за издаване на сертификат е посочен в утвърдена схема по сертификация и процеса на оценка се извършва съгласно приетите процедури. В схемата е отразен и по следващия надзор извършван от органа по сертификация с цел потвърждаване на дадената оценка на съответния продукт.

Дейността по сертификацията на продукти не е насочена само да се установи възможностите на производителя за произвеждане на съответното изделие и му се издаде сертификат. Резултатите от нея могат да бъдат използвани от потребителите за защита на техните интереси, от специалистите по сигурността при изграждане на съответните системи за охрана, от застрахователите за оценка на риска при сключване на застрахователни полици за имущество, от регулаторните органи при въвеждане в  практиката съответните изисквания на нормативните документи.

Сертификацията на продуктите за физическа сигурност е особено важна за гарантиране на нивото на защита, защото за разлика от други продукти, чиито качества могат да бъдат оценени в процеса на тяхната експлоатация, единственият начин за доказване устойчивост на взлом и куршуми е провеждане на разрушителни изпитвания. Така при покупка или монтиране на едно изделие без сертификат няма процедура която да определи неговото ниво на защита без да го унищожи или при най-лошия сценарий да изпита качествата му при една взломна кражба. На това основание Ви съветваме – осигурете си сигурност и спокойствие с продукти за физическа защита, притежаващи легитимни сертификати.

инж. Бакой Бакоев, Експерт, Технотест АД, брой 6 на Списание Professional

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »