Услуги

Профисек ЕООД има богат опит в областта на оперативната и техническа дейност, създаване, внедряване и интегриране на решения за лична и корпоративна сигурност.

Нашите услуги включват:

Разработване и внедряване на системи за фирмена и лична сигурност

Разработване и внедряване на индивидуални решения и комплексни системи за сигурност. Прилагане на мерки за защита, включващи системите за физическа сигурност, системите за информационна сигурност, документооброт, дейностите на живата охрана, оперативни мероприятия, информационно осигуряване.

Анализ на риска и одит на системи за сигурност

Създаване на превантивна система за сигурност

Системи за физическа сигурност

Одит и анализ на съществуващи системи

Проектиране и изпълнение на системи за физическа сигурност

Изготвяне на технически задания

Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, алармени системи против проникване (СОТ), пожаро известяване, периметрова охрана, структурно- кабелни системи, системи за сградна автоматизация, комуникационни системи

Защита на информацията, защита от подслушване

Разработване на система от организационни мерки за противодействие на нерегламентирано подслушване и наблюдение

Разработване на система от технически мерки за противодействие на подслушване

Прилагане на технически мерки /проверки за наличие на подслушвателна апаратура/, Technical Surveillance Counter Measures /TSCM/

Продажба или консултиране при закупуване на комплекти технически средства за защита

Продажба и консултации при закупуване и използване на средства за контрол на собствен офис, дом, обект, персонал и дейности

Въвеждане на мерки, ограничаващи изтичането на информация и възможността за проследяване и подслушване, чрез мобилни телефони

Проектиране и изграждане на технически осигурени зони /бели или тихи стаи/

Предлагане на персонални и корпоративни решения за защитена от подслушване (криптирана) връзка. Защита на GSM от подслушване.

Обучение на потребители и екип

Информационна сигурност, предотвратяване на неоторизиран достъп до автоматизирани информационни системи и защита на бази данни

Анализ на риска

Защита от неоторизиран достъп, кражба на информация или унищожаване на архив и база данни

Разработване на система от хардуерни и софтуерни мерки за защита, контрол на потребителите и системните администратори

Проектиране и изграждане на системи за заглушаване, изолиране и неутрализиране излъчването на сървърни помещения и автоматизирани системи за обработка на данни

Обучение на потребителите и системните администратори в правилата за работа с автоматизирани информационни системи (АИС), целящи защитата на информацията и предотвратяващи загубата на база данни.

Прилагане на мерки по внедряване на стандарт ISO 27001

Разследване на компютърни престъпления

Одит на сигурността на компютърни системи, включващ освен стандартните процедури и Анализ на уязвимостите, Анализ за компрометиране, Дигитален анализ и реакция при инциденти

Проектиране, производство и продажба на технически средства за сигурност, охрана и защита на информацията

Проектиране и производство на уникални хардуерни и софтуерни продукти, предназначени за решаване проблеми на сигурността.

Адаптиране на налични на пазара продукти към специфичните потребности на клиентите

Консултации и продажба на продукти от утвърдени производители.

Извършване на проучвания, проверка за лоялност, информационно осигуряване

Проверка за надеждност и лоялност на кандидат служители, персонал, ръководители на различни нива, съдружници и др.

Проучване и информационно осигуряване, касаещи клиенти, контрагенти, бъдещи партньори, конкуренти и др.

Извършване на анализ и информационно осигуряване относно сделки, инвестиционни проекти, бизнес рискове и заплахи.

Консултации и дейности във връзка със Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/

Проектиране и изграждане на регистратури за класифицирана информация

Обучение по ЗЗКИ

Проектиране и изграждане на АИС, съгласно изискванията на ЗЗКИ (TEMPEST)

Дейности срещу подслушване и наблюдение, съгласно глава 9 и 10 от „НАРЕДБА за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване.”

Провеждане на обучения в областта на сигурността

Корпоративна сигурност, банкова сигурност, защита на информацията, физическа и персонална сигурност, ВИП охрана, първа помощ, действия по време на кризи и др.

„Профисек“ ЕООД извършва от името и за сметка на застрахователните компании:

Частно разследване на застрахователни измами при съмнения за предизвикване, инсцениране, несъобщаване, изменение, укриване, фалшифициране, узаконяване на действителни или мними събития или обекти, факти, данни, документи, или използването им в конкретен случай или обстановка, при сключването на договора или ликвидацията на щетата, с цел заблуда на застрахователя и последващо извличане на финансова изгода.

Производство и монтиране на GPS/GPRS тракери за проследяване и против кражба на автомобили. Предоставяме и услуга по откриване на изчезнал автомобил с монтиран тракер.

Защита на сгради, помещения и лица от електромагнитни излъчвания.

В зависимост от конкретната необходимост на клиента, изготвяме индивидуално решение, което може да включва и други услуги, неописани по-горе. Опазването на интереса на нашите клиенти, дискретността и недопускането на неразумни компромиси, са основните принципи, спазвани при дейността на фирмата.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »