Списание за сигурност Professional

Специализирано списание за лична, фирмена, корпоративна и национална сигурност.

Списанието се разпространява от октомври 2009 г. по електронен път. Тъй като предизвика широк интерес сред представителите на бизнеса, специалистите по сигурността в държавните и частни организации, фирмите за охрана и сигурност и банките решихме да стартираме издаването му на хартиен носител.

ИСТОРИЯ

Фирма „Профисек” ЕООД  е регистрирана 2008 г. с основен предмет на дейност „консултантска дейност по всякакви въпроси свързани със сигурността, проектиране и изграждане на системи за сигурност ….” Специалистите на Профисек имат уникален опит в областта на защитата на информацията, административните процедури за сигурност, както и изграждането на нестандартни системи за сигурност за специални обекти на държавната власт, административни сгради и производствени обекти. Фирмата извършва обучения и тренинги в целия спектър дисциплини включени в понятието „сигурност” и има възможност да привлича експерти, преподаватели, бивши и настоящи служители от службите за сигурност и обществен ред, хабилитирани преподаватели от висши учебни заведения и доказани експерти и специалисти в различни области на познанието.

СПИСАНИЕ

Списание Professional е безплатен пътеводител в областта на защитата и сигурността на организациите и частните лица. Полезен и ценен източник на информация за активните хора, специалисти по сигурността и притежатели на бизнес, които желаят да опазват по-добре своята информация, да бъдат информирани за рисковете и заплахите за личността и собствеността.

Professional дава на своите читатели идеи и практически съвети за защита и опазване на личните и корпоративни интереси.

Списанието се разпространява целево в държавни институции, фирми за охрана, банки, бизнес центрове, големи и средни предприятия и образвателни институти.

СЪДЪРЖАНИЕ

Анализи и тенденции в областта на сигурността, охраната, оръжията и съвременните технически средства: Статиите представят различни проучвания за търсенето и предлагането на разнообразни групи продукти и услуги в сектора за сигурност. Основни източници на информация са проучвания на водещи изследователи и на екипа на Профисек. Предлагат се практически решения, както за подобряването на организацията за сигурност, така и ефективни решения при определени бизнес ситуации.

Мениджмънт: Разглежда различни организационни подходи, методологии за оценка на риска, въпроси свързани с възвръщаемостта на инвестициите в сигурността, с подобряване на качеството на бизнес процесите и т.н. Голяма част от статиите са посветени на специфичните умения, необходими за ефективното управление на процесите и структурите, на ефективната комуникация, административни и бизнес ръководители, на факторите с най-силен ефект върху сигурността и опазването на фирмените данни и успешното развитие на бизнеса.

Национална сигурност: Коментари и разисквания на проблеми, свързани с националната сигурност, като защита на класифицираната информация, действия при кризи, нови аспекти на националната сигурност, касаещи финансовата и социална стабилност на обществото и личната сигурност на гражданите.

Хоби: Представяне и коментар на активен начин на живот, спортове, и хоби, имащи отношение с практическите аспекти на сигурността, както и пособия и оборудване за тях.

ПРЕДИМСТВА

Разпространява се безплатно

Повече от източник на информация

Разнообразни теми, които покриват целия спектър от проблеми в областта

Нетрадиционни спортове и обучения

Полезно и неутрално съдържание, което не се влияе от модни тенденции

Информацията е организирана във възможно най-пълен, удобен и компактен вид

Собствен стил – безпристрастен, информативен, с чувство за мярка и уважение към читателя

Ефективен инструмент за достигне директно до целевата група

Периодичност – тримесечно издание

Носители – хартиено и електронно списание

Тираж – 3000 бр. (на хартия), 700+ получатели

ЧИТАТЕЛИ

Читателите на списание Professional са ръководители на структури имащи отношение към сигурността в държавни и частни организации, изпълнителни и финансови директори, мениджъри по информационна сигурност и хора желаещи да научат нещо ново. По-голямата част от тях имат определяща роля при решенията за инвестициите за сигурност в своите организации и участват във вземането на решения за въвеждане на нови технологии и старт на нови проекти.

Получатели: Президентство, Министерски съвет, Министерства, Държавни агенции и служби, фирми и организации работещи в индустрията за сигурност, всички банки, учебни заведения провеждащи обучения в областта на сигурността и др.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »